Ochrana osobných údajov

 
 
 

Ochrana osobných údajov

 

1. Internetový predajca OtejpujTo s.r.o. so sídlom Adlerova 11, 040 22 Košice, Slovenská republika, IČO: 47608684, DIČ: 2024000528, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu, Odbor živnostenského podnikania, Komenského 52, 041 26 Košice, číslo živnostenského registra : 820-76688, (ďalej len „Predávajúci") uchováva osobné údaje poskytnuté fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si zakúpila prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.otejpujto.sk tovar (ďalej len „Kupujúci) výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov. 


2. Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou  subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na stránke www.otejpujto.sk Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež o sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi. 

3. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa. 

4. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. 

5. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.